صفحه اصلی

فرآیند شیمی ایرانیان
تولید کننده مواد اولیه شوینده ها و بهداشتی
فرآیندشیمی ایرانیان
کیفیت از من آغاز می شود
فرآیند شیمی ایرانیان
کیفیت از من آغاز میشود
فرآیند شیمی ایرانیان
قبل
بعدی
درباره فرآیندشیمی ایرانیان

درباره فرآیند شیمی ایرانیان

بنام پدیدآورنده جهان هستی

فرآیند شیمی ایرانیان در سال 1384 هجری شمسی، راه پرفرازو نشیب خود را با پایبندی به اصل راستی و درستی در زمینه مواد اولیه آرایشی و بهداشتی و شوینده ها آغاز نمود و هر روز بیشتر از دیروز به اهداف خود نزدیکتر شد
هم اینک …
در کنار شمائیم با کوله باری از تجربه که همانا ثمره ی پیمودن راهی است پر فراز و نشیب

کیفیت از من آغاز می شود