درباره ما

بنام پدیدآورنده جهان هستی

فرآیند شیمی ایرانیان در سال 1384 هجری شمسی، راه پرفرازو نشیب خود را با پایبندی به اصل راستی و درستی در زمینه مواد اولیه آرایشی و بهداشتی و شوینده ها آغاز نمود و هر روز بیشتر از دیروز به اهداف خود نزدیکتر شد
هم اینک …
در کنار شمائیم با کوله باری از تجربه که همانا ثمره ی پیمودن راهی است پر فراز و نشیب