فرآیند شیمی ایرانیان تولید کننده مواد اولیه آرایشی وبهداشتی
درباره ی ما


تجربه پیمودن راهی است که با فراز ونشیب همراه استفرآیند شیمی ایرانیان از سال 1384 این راه پرفراز ونشیب را با کوله باری از تجربه وگامهایی استوار آغاز نموده است .

ما باپایبندی به اصـول وقوانین وبا یاری گرفتن از دانش آموختــگان کار آزموده وتوانا برآنیم هرروز یک گام پیشـــتر به جلو نهاده تا خشــنودی وخرسندی هم میهنـــان عزیزمان

رابرآورده نماییم